ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING:

Artikel 1 - Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
a. Scan & Co.: Gebruiker van deze algemene voorwaarden.
b. De klant: Wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
c. Order: De opdracht van een klant aan Scan & Co..
d. Schriftelijke vorm: Papier of elektronisch (bv email).

Artikel 2 - Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en order tussen Scan & co.en aan de klant waarop Scan & Co. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op orders met Scan & Co., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Scan & Co. om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. Scan & Co. is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3 Scan & co.kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Scan & Co. daaraan niet gebonden. De order komt dan niet overeenkomstige deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Scan & Co. anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Scan & Co. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de order
1. De order komt tot stand door tijdige aanvaarding door de klant van het aanbod van Scan & Co.

Artikel 5 - Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af kantoor Scan & Co.
2. De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant nadat Scan & Co. hem heeft verwittigd. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Komen Scan & Co. en de klant bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij Scan & Co. bij het sluiten van de order aan de klant de vastgestelde condities heeft medegedeeld. Scan & Co. behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Scan & Co. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien Scan & Co. gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de order,vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan Scan & Co. ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien Scan & Co. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 5 weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Scan & Co. schriftelijk in gebreke te stellen.
8. Scan & Co. behoudt zich het recht de originelen te vernietigen mits deze niet binnen 1 jaar na de factuurdatum zijn opgehaald op het kantoor in Apeldoorn of Hoogland.

Artikel 6 - Garantie
1. Scan & Co. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.
3. Scan & Co. verschaft de klant een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Scan & Co. de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, naar keuze van Scan & Co. vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de klant zich reeds nu de vervangen zaak aan Scan & Co. te retourneren en de eigendom daarover aan Scan & Co. te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Scan & Co., de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de
regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Scan & Co. niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
7. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de klant uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de order bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de klant is verkocht en geleverd.
Artikel 7 - Monsters en modellen
1. Indien door Scan & co.een model of monster is getoond of verstrekt aan de klant, dan geldt als wijze van aanduiding.
Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
1. Scan & co.blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 - Onderzoek, reclames
1. De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Scan & co.te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Scan & co.met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Scan & co.gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de klant verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de klant gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Scan & Co. en op de wijze zoals door Scan & Co. aangegeven.

Artikel 10 - Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de order zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 11 - Prijsverhoging
1. Indien Scan & Co. met de klant bij het sluiten van de order een bepaalde prijs overeenkomt, is Scan & Co. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de order, kan de klant de order door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Scan & Co. rustende verplichting ingevolge de wet of
- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 12 - Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.
2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Scan & Co. aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim; de klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Scan & Co. en de verplichtingen van de klant jegens
Scan & Co. onmiddellijk opeisbaar.
6. Scan & Co. heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Scan & Co. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Scan & Co. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 13 - Opschorting en ontbinding
1. Scan & Co. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de order te ontbinden, indien:
- De klant de verplichtingen uit de order niet of niet volledig nakomt.
- Na het sluiten van de order Scan & Co. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de
verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- De klant bij het sluiten van de order verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de order en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Scan & Co. bevoegd de order te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de order onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de order in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de order wordt ontbonden zijn de vorderingen van Scan & Co. op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Scan & Co. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en order.
4. Scan & Co. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 - Incassokosten
1. Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van ‚‚n of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van
€ 50,00.
2. Indien Scan & Co. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de klant.
4. De klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.


Artikel 15 - Vrijwaringen
1. De klant vrijwaart Scan & Co. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de order worden gebruikt.
2. Indien de klant aan Scan & Co. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 - Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Scan & Co. zich de rechten en bevoegdheden voor die Scan & Co. toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Scan & Co. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt
gebracht.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid
1. Indien door Scan & Co. geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Scan & Co. jegens de klant beperkt tot hetgeen in
deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Scan & Co. beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is Scan & Co. niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Scan & Co. of zijn ondergeschikten.

Artikel 18 - Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Scan & Co. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Scan & Co. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Scan & Co. worden daaronder begrepen.
3. Scan & Co. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Scan & Co. zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de order opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de order te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel Scan & Co. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de order is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Scan & Co. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk order.

Artikel 19 - Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van Scan & Co. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Scan & Co. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20 - Toepasselijk recht
1. Op elke order tussen Scan & Co. en de klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.